Julkiset hankinnat

Hankintaoikeudelliset palvelut tarjoajalle kaikissa julkisen hankintaprosessin vaiheissa:

· Suunnitteluvaihe (ennen hankinnan käynnistämistä/ HILMA-ilmoitusta)

o tietopyyntöön vastaaminen

o tekninen vuoropuhelu hankintayksikön kanssa

o keinoja vaikuttaa hankintojen suunnitteluun ja valmisteluun

o hakemuksen ja tarjouksen tekemisen suunnittelu

· HILMA-vaihe ja oman alan hankintailmoitukset (www.hankintailmoitukset.fi)

o tehokas hankintailmoitusten seuranta

o hankintailmoituksen analysointi - kannattaako osallistua tai tarjota?

o Mitä tehdä kun yritykseni liikevaihto, referenssit tai muut soveltuvuusvaatimukset ei täyty, mutta haluan ja kykenen osallistua tarjouskilpailuun?

o suorahankintailmoitukseen reagoiminen kun tiedän yritykseni pystyvän tarjoamaan kyseisessä hankinnassa (valitus)

· Osallistumishakemusvaihe (jos rajoitettu menettely, neuvottelumenettely)

o menestyvän hakemuksen laatiminen

o hakemuksen tarkastaminen

o neuvottelumenettelyssä tukeminen (valmistautuminen, neuvottelut)

o hankintailmoituksen ja osallistumishakemuspyynnön analysointi

§ onko hankintalainmukainen?

§ kannattaako hakea oikaisua ja/tai valittaa?

o hankintaoikaisun laatiminen hankintayksikölle menettelyn aikana

o valituksen laatiminen markkinaoikeuteen menettelyn aikana

· Tarjousvaihe:

o menestyvän tarjouksen laatiminen

o tarjouksen tarkastaminen

o hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön analysointi

§ onko hankintalainmukainen?

§ kannattaako hakea oikaisua ja/tai valittaa?

o vaatimusten täyttymisen arvioiminen ja selvitykset

o hankintaoikaisun laatiminen hankintayksikölle menettelyn aikana

o valituksen laatiminen markkinaoikeuteen menettelyn aikana

· Hankintapäätösvaihe:

o riskiarviot ja selvitykset ennen hankinta- ja riita-asioiden oikeudenkäyntejä

§ onko päätös hankintalainmukainen?

§ Kannattaako hakea oikaisua ja/tai valittaa?

o hankintaoikaisun laatiminen hankintayksikölle

o valituksen laatiminen markkinaoikeuteen

o muiden valitusten ja oikeudenkäyntikirjelmien laatiminen

· Hankintasopimusvaihe

o Sopimustulkinta

o Sopimuksen muuttaminen tai muuttuminen

o sopimusriitojen ratkaiseminen

Mikä on julkinen hankinta ja hankinnan vaiheet ja kulku?

Mitä toimittaja saa/kannattaa ja mitä ei saa/kannata tehdä julkisessa hankintaprosessissa.


Sopimukset: kotimainen ja kansainvälinen kauppa

·      hankintasopimukset

·      Kauppasopimusten laatiminen, tarkastaminen ja sopimusneuvottelut

·      Avustaminen sopimusriskien tunnistamisessa, ymmärtämisessä, kartoituksessa ja hallinnassa

·      Tulkintaerimielisyyksien selvittäminen ja ratkaisut

·      Sovittelu ja sovintoratkaisut

·      Suomen kauppalain ja Kansainvälisen kauppalain (CISG) soveltaminen, tulkinta ja sopimukset

·      Ulkoistamis- ja kumppanuussopimukset (PPP)

·      Incoterms 2010- toimituslausekkeiden käyttö

Oikeudenkäynnit (kaikki oikeusasteet)

·      Markkinaoikeus -asiat

·      Riitojen ratkaisu

·      Hallinto-oikeusasiat

·      Rikosasiat

·      Vahingonkorvausasiat

·      Kilpailuoikeudelliset asiat

·      Välimiesmenettely

Puolustus- ja turvallisuusala

· Tarjous- ja sopimusvaiheen tuki koti- ja ulkomaisissa tarjouskilpailuissa ja sopimusneuvotteluissa

· Sopimusten laatiminen, tarkastaminen ja sopimusneuvottelut

· sopimusrikkomuksen tulkintaerimielisyyksien selvittäminen ja sopimusten tulkinta ja sovintoratkaisut

· Julkisen ja yksityisen kumppanuussopimukset (PPP)

·Kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden laki- ja sopimusasiat