Kari Tossavainen

Kari Tossavainen
lakimies, oikeustieteen maisteri

+358 40 525 0246

kari.tossavainen@lawtome.fi

kari7515pieni.jpeg


Kari Tossavaisen oikeudellisia erityisalueita ovat kotimaiset ja kansainväliset kaupallisjuridiset asiat, julkiset hankinnat ja sopimukset sekä niihin liittyvä riskienhallinta ja oikeudenkäynnit.

Julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa Kari avustaa sekä koti- ja ulkomaisia tarjoaja-/toimittajayrityksiä että hankintayksiköitä
kaikissa hankintaprosessin vaiheissa suunnittelusta sopimuksentekoon ja sopimusaikana. Karin erityisosaamista on antaa oikeudellista ja käytännön tukea erimielisyyksien selvittämisessä mm. riskiarvioilla, neuvotteluilla (sovittelemalla), hankintaoikaisulla ja markkinaoikeusprosessissa.

Hankintojen johtamisosaamista Karilla on hankintojen johtamisessa ja hankintatoimen organisoinnissa. Kari on toiminut puolustusvoimien kaupallisena johtajana, hankintatoimen lakiasiainjohtajana ja hankintatoimen päällikkönä.

Erityisasiantuntemusta Karilla on puolustus-ja turvallisuushankinnoissa sekä ostajana että myyjänä. Kari on ollut laatimassa lakia julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista (1531/2011).


Lisäksi yritysten tarjous – ja myyntiala on tuttua Karille työskenneltyään vuosia koti- ja ulkomaisissa myyntitehtävissä.

Kari on myös tunnettu innostavana ja käytännön läheisenä luennoitsijana ja kouluttajana esittäessään koukeroiset lakiasiat yksinkertaisesti ja selkeästi.

LinkedIN:https://www.linkedin.com/pub/kari-tossavainen/24/1b9/b78

TYÖKOKEMUS

Tossavainen & Metsävainio Oy, lakimies, osakas 2014 -

PTCServices Oy, lakimies, hankinta-asiantuntija 2011 - 2013

Puolustusvoimat pääesikunta,
Puolustusvoimien kaupallinen johtaja 2009 - 2011
Hankintatoimen lakiasiainjohtaja 2006 - 2009
Hankintatoimen päällikkö 2005 - 2006
Puolustusmateriaali- ja juridiikkasektorin johtaja 2003 - 2005
Kaupallinen lakimies 2002 - 2003

Helsingin käräjäoikeus, käräjäsihteeri 2002

Kaupallinen ala 1982 - 2002
mm. myyntitehtäviä, vientiprojekti Arabiemiraateissa

OIKEUDENKÄYNNIT HANKINTA-, HALLINTO JA RIITA-ASIOISSA

Kari on vuodesta 2002 alkaen toiminut valtion, kuntien ja yritysten asiamiehenä ja avustajana lukuisissa julkisten hankintojen ja muiden riita-asioiden oikeudenkäynneissä seuraavissa tuomioistuimissa:

 • markkinaoikeus ja korkein hallinto-oikeus (hankinta-asioita yli 100)
 • hallinto-oikeus (julkisuusasiat, asiakirjajulkisuus)
 • käräjäoikeus ja hovioikeus (riita-asiat)
 • EU – tuomioistuin (hankinta-asia)
 • välimiesmenettely (sopimusriita-asiat)

Karilla on oikeudenkäyntiavustajalautakunnan lupa toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä ja –avustajana. Ks. oikeudenkäyntiavustajaluettelo

ks. laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110715

TOIMIALAREFERENSSIT

Karilla on työskennellyt ja/tai hoitanut toimeksiantoja seuraavilla kaupankäynnin ja hankintojen toimialoilla:

 • Joukkoliikenne
  • oppilaskuljetukset
  • bruttomalli
  • käyttöoikeussopimukset, PSA-liikenne
 • Terveydenhoito
  • hoitotarvikkeet
  • työterveyshuollon palvelut
  • yleislääkäritasoiset palvelut
 • Telakka ja laivanrakennus
  • siviili- ja sotilasalusten peruskorjaukset ja sopimushallinta
 • AV- ja esitystekniikka
 • Rakentaminen
  • Urakkahankinnat
  • Projektinjohto- ja rakennuttajapalvelut
 • Sosiaali- ja terveys (SOTE)
  • STEA-rahoitteisten yhdistysten ja järjestöjen tukeminen
 • Tilausvälitys-, kuljetus-, maksuliikennepalvelut
  • taksi-, vpl-, shl-, kela-kyydit
 • Puolustus- ja turvallisuushankinnat (PUTU)
 • Kansainväliset hankinnat
 • Kunnossapito (ml. koneet ja laitteet)
 • Toimistokalusteet, -tarvikkeet ja huonekalut
 • ICT
  • sähköiset kilpailutusjärjestelmät ja sopimushallinta
  • Sovellushankinnat
 • Sponsorointi, tapahtumat
 • LVI
 • Koulutuspalvelut
 • Suunnittelupalvelut
 • Asumispalvelut

Useimmat toimeksiantoihin liittyvät referenssit ovat luottamuksellisia ja vain tapauskohtaisesti saatavissa.

LUENTOJA JA KOULUTUSTILAISUUKSIA

Kari on pitänyt lukuisia luentoja ja koulutuksia yksityiselle ja julkiselle sektorille mm. seuraavista aiheista:

 • Kotimainen ja kansainvälinen kauppa- ja sopimusoikeus
 • Incoterms 2010-toimituslausekkeet
 • Julkiset hankinnat - hankintayksikölle
 • Julkiset hankinnat - tarjoajille (yrityksille)
 • Julkiset hankinnat - kunnallisten organisaatioiden henkilöstölle
 • Puolustus- ja turvallisuushankinnat - hankintayksiköille ja tarjoajille
 • Erityisalojen hankinnat - hankintayksiköille ja tarjoajille
 • Pienhankinnat – kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat
 • Hankintatoimen organisointi ja johtaminen
 • Hankintatoimen kehittämisohjelma ja toimenpiteet
 • Hankintaohjeistus (hankintasääntö)
 • Hankintapolitiikan kehittäminen kunnissa – miten paikalliset yrityksetkin voivat menestyksekkäästi tarjota – työpajat
 • Tietosuoja
 • Innovatiiset hankinnat

Kari on kouluttanut hankintatoimen ja sopimusvalmistelun keskeistä henkilöstöä kuten

 • päätöksentekijöitä
 • hankintajohtoa,
 • hankkijoita,
 • toimittajayrityksiä,
 • sopimusvalmistelijoita
 • kaupallisia asianhoitajia,
 • teknisiä asianhoitajia,
 • laadunvarmistuksen (QA, GQA) ja
 • turvallisuusalan asiantuntijoita.

Kari on myös järjestänyt useita julkisten hankintojen, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien ja sopimusoikeuden seminaari- ja koulutustilaisuuksia kotimaassa ja ulkomailla (n. 10 – 400 osallistujaa).

LAINSÄÄDÄNTÖÄ JA YLEISIÄ SOPIMUSEHTOJA LAATIMASSA

Kari on viimeksi ollut:

 • Puolustus- ja turvallisuushankintalakia (29.12.2011/1531) valmistelevan työryhmän jäsen 2009 - 2011
 • Julkisten hankintojen yleisten sopimusehtojen (JYSE 2009 TAVARAT/PALVELUT) uudistamistyöryhmän jäsen 2008 – 2009

TEHOSTAMASSA HANKINTAPROSSEJA JA NIIDEN TYÖKALUJA

Kari on osallistunut puolustushallinnon hankintastrategioiden laatimiseen ja jalkauttamiseen seuraavissa projekteissa ja niihin liittyvissä yhteistyöryhmissä:

 • Puolustushallinnon materiaalipoliittinen strategia: hankintastrategia 2011
 • Puolustushallinnon kumppanuusstrategia 2010
 • Valtion hankintastrategian 2010 jalkauttaminen
 • Puolustusvoimien hankintastrategia 2010
 • Valtion hankintastrategian 2004 jalkauttaminen
 • Puolustushallinnon materiaalipoliittinen strategia: hankintastrategia 2007
 • Puolustusvoimien logistiikkastrategia
 • NORDEFCO strategy for Public Private Partnerships 2010
  • yhteispohjoismainen puolustusalan yksityisen ja julkisen kumppanuuden strategia ja ohjeistus.

Hankintaorganisaation ja hankintayksiköiden toimintaedellytysten kehittäminen

Kari on tukenut kuntien ja valtion organisaatioita ja muita hankintayksiköitä hankintatoimen organisoinnissa ja hankintaohjeistuksen laadinnassa:

 • Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) toteutettiin koko hallinnonalan hankintatoimen kehittämisprojekti 2014 -2015, jossa Kari toimi yhteistyössä Hansel Oy:n kanssa.

Kari on puolustusvoimissa vuosina 2002 -2011 johtanut, osallistunut ja vastannut seuraavista:

 • hankintatoimen ohjaus, johtaminen ja organisointi
 • hankintaohjeistuksen laadinta
  • Pv hankintamääräys 2010 (118 sivua ja 14 liitettä), julkisuusmääräys, palveluhankinta yms.
 • hankintojen suunnittelu, puitejärjestelyt ja hankintavastuut (Hansel Oy:n käyttö), hankintaesittelyt, hankintapäätösoikeudet, oikeusturvakeinot, pienhankinnat, hankintasopimukset, myynnit jne.
 • hankintayksiköiden organisointi ja hankintavastuiden keskittäminen
 • hankintakoulutus
 • hankintayksiköiden valvonta ja seuranta (valvontatarkastukset)
 • hankintalakimiesten ohjaus, koulutus ja hankinta-asioiden asianhoito oikeudenkäynneissä

Kaupallinen johtoryhmätyöskentely

Kari on ollut Puolustushallinnon kaupallisen johtoryhmän jäsen 2008 -2011 (varajäsen 2003 -2007)

 • Puolustushallinnon kaupallinen johtoryhmä on Puolustusministeriön asettama toimielin, joka käsittelee valmistavasti Puolustusministeriön päätösvaltaan kuuluvat hankinnat ja myynnit sekä muut kaupallisesti merkittävät hankkeet. Kaupallisen johtoryhmän tekemät linjaukset otetaan huomioon kyseisen asian valmistelussa.
 • Johtoryhmän tehtävänä on muun muassa ohjata puolustusministeriön päätettäväksi kuuluvien puolustusvoimien hankintojen, myyntien ja muiden kaupallisesti merkittävien hankkeiden valmistelua tarjouspyyntövaiheesta lähtien. Lisäksi johtoryhmä koordinoi puolustushallinnonalan hankintatoimen kehittämistä.

KANSAINVÄLINEN KOKEMUS

Karilla on laajaa kokemusta erilaisten kansainvälisten asiantuntijatyöryhmien johtamisesta ja osallistumisesta kansainväliseen puolustusalan materiaaliyhteistyöhön muun muassa seuraavissa yhteistyöryhmissä ja organisaatioissa:

 • NORDEFCO, Nordic Defence Co-operation
  • Co-operation Group for Nordic Private Public Partnership (PPP)
   • member, 2007 – 2011
   • chairman, 2008
 • NORDSUP, Nordic Supportive Defence Structures
  • member, IPR/Legal Group 2009 - 2011
 • EDA, European Defence Agency (Brussels)
  • member, working group of IPR General conditions for R&D projects 2008-2010
 • DCMA, Defence Contracts Management Agency, (Washington)
 • NAMSA, NATO Maintenance and Supply Agency (Luxembourg)

Kansainväliset oikeustapauskilpailut

Kari on toiminut välimiestuomarina arvostetussa Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot – oikeustapauskilpailussa Wienissä vuosina 2004, 2008, 2012, 2014, 2017 ja 2019. Kyseessä on vuosittainen Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälisen kauppaoikeuden (CISG) ja kaupallisen välimiesmenettelyn (Arbitration) oikeustapauskilpailu. Vuonna 2017 Mootissa oli 320 oikeustieteen opiskelijajoukkuetta ympäri maailman.

Moot -kilpailun tavoitteena on saattaa yhteen opiskelijoita eri oikeusjärjestelmistä ja kannustaa kansainvälisen kauppalain opiskeluun, erityisesti YK:n kansainvälisen kauppaoikeuden komitean (UNCITRAL) laatimiin oikeudellisiin asiakirjoihin ja soveltamaan kansainvälistä kaupallista välimiesmenettelyä kansainvälisen kaupan riitojen ratkaisussa. Kilpailun oikeustapaus ja ratkottavat oikeudelliset ongelmat liittyvät aina YK:n kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, “CISG”) eli YK:n kansainväliseen kauppalakiin ja erityisesti sen soveltamiseen ja tulkintaan.
Lisäksi joka vuosi kilpailuun valitaan eri kansainväliset kaupalliset välimiesmenettelysäännöt. http://www.cisg.law.pace.edu/vis.html

JULKAISUT

Defensor Legis, numero 1/01 (Suomen asianajajaliitto): “Practical Approach to the Convention for the International Sale of Goods (CISG) Concerning the Interpretation of Statements and Conduct of the Parties.”