HANKINTAYKSIKÖILLE

Julkiset hankinnat

Hankintaoikeudelliset palvelut hankintayksikölle kaikissa julkisen hankintaprosessin vaiheissa:

Hankintaprosessi

 

·      Suunnittelu (ennen hankinnan käynnistämistä/ HILMA-ilmoitusta)

o   Hankinnan suunnittelu, valmistelu ja toteutustavan valinta

§  Tekninen vuoropuhelu toimittajien kanssa

§  tietopyyntö

o   hankintamenettelyn valinta

§  avoin-, rajoitettu- ,neuvottelu- tai kilpailullinen neuvottelumenettely

§  suorahankinta (hankintalain perusteet ja perustelut)

 

·      Hankintailmoitukset HILMAssa (www.hankintailmoitukset.fi)

o   Erilaisten ilmoitusten käyttö ja laadinta

o   Hankintailmoitusten oikeellisuuden ja lainmukaisuuden tarkastaminen

o   Suorahankintailmoituksen laadinnassa tukeminen

 

·      Osallistumishakemus (jos rajoitettu menettely, neuvottelumenettely)

o   Osallistumishakemuspyynnön laatimisessa tukeminen ja tarkastaminen

§  Kutsu rajoitettuun tai neuvottelumenettelyyn

o   neuvottelumenettelyssä tukeminen (valmistautuminen, neuvottelut)

o   hankintailmoituksen ja osallistumishakemuspyynnön analysointi

§  onko hankintalainmukainen?

o   Ehdokkaan soveltuvuuden arviointi ja mahdollinen vertailu

§  Pois sulkemiset

o   Päätös tarjoajien valinnasta

 

·      Tarjouspyyntö

o   Lainmukaisen tarjouspyynnön laatimisessa tukeminen

§  tarkastaminen

o   hankinnan kohteen tarkassa määrittelyssä tukeminen

§  valinta- ja vertailuperusteet

§  vaatimusmäärittely

o   hankintaoikaisuvaatimukseen vastaaminen menettelyn aikana

o   vastineen laatiminen markkinaoikeusvalitukseen menettelyn aikana

 

·      Vertailu

o   Tarjousten vastaanottaminen ja avaaminen

o   Tarjoajan soveltuvuuden arviointi

o   Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

o   Tarjousten vertailu

§  Tarjousten pois sulkeminen tarjouskilpailusta

 

·      Hankintapäätös

o   Hankintapäätöksen riskiarviot ja selvitykset ennen hankintapäätöstä

§  onko päätös hankintalainmukainen?

§  Onko valitusriskiä?

o   Hankintapäätöksen tekeminen ja tiedoksianto

o   Hankintaoikaisuvaatimukseen vastaaminen

o   Vastineen laatiminen markkinaoikeusvalitukseen

o   Muiden oikeudenkäyntikirjelmien laatiminen

§  hallinto-oikeusasiat (esim. Asiakirjajulkisuus)

 

·      Sopimus- ja seuranta

o   Sopimuksen tekeminen tai tilauksen tekeminen

o   Sopimustulkinta

o   Sopimuksen muuttaminen tai muuttuminen

o   sopimusriitojen ratkaiseminen

o   Sopimuksen hallinnointi ja toimituksen valvonta

o   Sopimuksen täyttymisen seuranta ja muutokset tuleviin kilpailutuksiin

 

 

 

Tietosuoja-asiat

  • Mikä on tietosuoja?
  • Mikä on henkilötieto?
  • Osaanko suojata henkilötiedot?
  • Tietosuojalait §
  • Henkilötietolain soveltaminen
  • Henkilötietojen käsittelyn vaiheet
  • Laaditaan rekisteriseloste tai tietosuojaseloste
  • Laaditaan tietosuojaohjeistus organisaatiollesi 
  • Koulutukset ja tietoiskut tietosuojasta